15let

Myš

1. Loutky v nemocnici mají pro svá vystoupení v nemocnicích potřebné školení, zkušenosti a zručnosti. Stále si rozšiřují svoje znalosti z oblasti psychologie hospitalizovaných pacientů a získávají základní informace o chorobách, se kterými se mohou při své práci setkat.

2. V nemocnicích, léčebných zařízeních a domovech pro seniory pracují zejména ve dvoučlenných týmech.

3. Vykonávají svou práci podle svých nejlepších schopností, možností a pružně se přizpůsobují léčebnému režimu hospitalizovaných dětí a seniorů.

4. Spolupracují s lékaři, herními terapeuty a dalším odpovědným nemocničním personálem tak, aby svou uměleckou činností cíleně přispěli ke zlepšení psychického zdravotního stavu pacienta.

5. Členové Loutek v nemocnici dodržují interní hygienické a bezpečnostní předpisy Loutek v nemocnici a zdravotnických zařízení. Nesmí uskutečnit návštěvu, pokud jsou nemocní, i kdyby šlo jen o lehké nachlazení. Před a po návštěvě každého oddělení musí dodržovat důkladnou hygienu rukou a rekvizit. Dezinfekce rukou, loutek, rekvizit a nástrojů je podle potřeby během návštěvy opakována.

6. Po vstupu na oddělení je neoddělitelnou součástí návštěvy konzultace o aktuálním počtu a zdravotním stavu pacientů se službu konajícím lékařem, herním terapeutem či pověřenou zdravotní sestrou. Loutky v nemocnici respektují všechny pokyny nemocničního personálu. Veškeré informace o pacientech, které získají během návštěvy, by měly přispět k lepšímu naplnění účelu návštěvy.

7. Loutky v nemocnici respektují soukromé a osobní záležitosti klientů a jejich rodin a o zdraví navštívených klientů neposkytují ani nezprostředkovávají žádné informace. Všechny informace o klientech získané po dobu návštěvy či v rámci konzultace s nemocničním personálem jsou považované za přísně důvěrné.

8. Před vstupem do pokoje si musí vyžádat souhlas s návštěvou respektovat přání pacienta. Důležitou součástí návštěvy je improvizace, v rámci které mohou být do hry zapojeni i rodiče, návštěvy a nemocniční personál.

9. Loutky v nemocnici jsou povinni po dobu návštěvy dbát na bezpečnost pacienta. Svojí činností, rekvizitami, loutkami, či pohybem nesmějí klienta ohrozit.

10. Loutky v nemocnici nesmějí v nemocnicích vykonávat žádné úlohy nebo pozice, které by byly nad rámec jejich umělecké činnosti a za svoje chování v nemocnici nesou osobní zodpovědnost.

11. Po dobu návštěvy se chovají profesionálně a bez předsudků v otázkách pohlaví, etnické příslušnosti, náboženství, tradic, sexuální orientace, společenského postavení, úrovně vzdělání a choroby.

12. Na oddělení nepořizují jakékoli záznamy (zvukové, obrazové či zvukově obrazové). Ve výjimečných případech, pokud dokumentují svou práci, činí tak pouze s výslovným předchozím souhlasem personálu, pacientů či jejich zákonného zástupce (u nezletilých pacientů, nebo pacientů s omezenou svéprávností). V případě, že na pořízeném záznamu (videu/fotografii) bude rozpoznatelná konkrétní osoba, je nutné mít souhlas písemný. Tento souhlas může nahradit doklad zdravotnického zařízení, že souhlasem pacientů či jejich zástupců již disponuje.

13. V průběhu celé návštěvy nevyřizují soukromé záležitosti, včetně telefonních hovorů a další elektronické komunikace.